Aviso Legal

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO infórmalle que se atopa inscrita no Rexistro Mercantil, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

Denominación social é: ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO

C.I.F é: G15355621

Domicilio social: C/ Alfonso VII, 1 O BURGO

Teléfono: 981661514

FAX: 981651566

Correo electrónico a efectos de comunicación: emculleredo@gmail.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en diante, A WEB), do que é titular ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO.

A navegación pola web de ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuito, no entanto, ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos no seu web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estrictamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidad e actualidade de todos aqueles datos que comunique a ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidad coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO ou fronte a terceiros, de cualesquiera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumplimiento de devandita obrigación.

POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIONES DE RESPONSABILIDADES

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través de enlácelos establecidos no seu website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou ejercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a disponibilidad técnica, exactitude, veracidad, validez ou legalidad de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio de enlácelos.

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar cualesquiera danos que, aos usuarios do seu website, puidesen derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuales danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes.

Únicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Proveedor de Servizos de Internet de ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións máis visitadas. ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra as súas direccións IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar a súa navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, si así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. No entanto, para o acceso á website de ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un fichero titularidad de ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO con domicilio en C/ Alfonso VII, 1 que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de devandito fichero é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promociones comerciais que ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos.

Así mesmo, ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidad co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO, na seguinte dirección C/ Alfonso VII, 1 ou ben a través do seguinte correo electrónico info@empresariosculleredo.org identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE CULLEREDO adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. No entanto, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheros do usuario.